Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Astronomiye Yönelik Tutumları

Yazarlar

  • Özge Ceylan MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
  • Ünsal Umdu Topsakal Yıldız Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Astronomi- Özel Yetenekli- Tutum,- Ortaokul Öğrencisi- BİLSEM

Özet

Astronomi biliminde yaşanan gelişmeler, insanlığı şaşırtan ve aynı zamanda heyecanlandıran noktaya ulaşmıştır. Bu ilginin genç nesillere aktarılması ve onlara  astronomi bilimine yönelik olumlu tutum kazandırılması önemlidir. Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı özel yetenekli ortaokul öğrencilerinin astronomiye ilişkin tutumlarını cinsiyet, sınıf değişkeni ve astronomi dersi alma durumlarına göre ortaya koymaktır. Araştırma tarama yöntemi ile yürütülmüştür. Örneklemi, kolay ulaşılabilir örnekleme yolu ile seçilen, genel yetenek alanından 199 özel yetenekli ortaokul (10-13yaş) öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler 2021-2022 eğitim öğretim yılında, İstanbul ilinde bulunan bir bilim ve sanat merkezinden (BİLSEM) toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu ve Astronomi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilere SPSS 23 paket programı ile Mann Whitney U analizi ve Kruskal-Wallis H analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda özel yetenekli ortaokul öğrencilerinin genel astronomi tutumları orta düzey üzeri bulunmuştur. Ayrıca cinsiyet ve ders alma durumu değişkenlerine göre astronomi tutum puanları arasında istatistiksel bir farklılık bulunurken, sınıf değişkenine göre farklılık bulunamamıştır. Kız öğrencilerin astronomiye yönelik tutumları erkek öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır. Yine astronomi dersi alan öğrencilerin tutumları, almayan öğrencilerin tutumlarına göre daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuca göre özellikle BİLSEM öğretmenlerine astronomiyi ayrı bir ders olarak öğretmeleri önerilmektedir. Araştırma sonuçlarının astronomi eğitimi ve özel yetenekli öğrencilerde fen eğitimi alanına katkıda bulunması beklenmektedir.

Yayınlanmış

30.12.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Ceylan, Özge, & Umdu Topsakal, Ünsal. (2021). Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Astronomiye Yönelik Tutumları. EducatIon &Amp; Youth Research - EYOR (ISSN: 2792-0623), 1(2), 49–61. Geliş tarihi gönderen https://eyor.org/index.php/anasayfa/article/view/26