Öğretmenlerin Gözünden Covid-19 Pandemisinin Eğitim Sistemine Yansımaları

Yazarlar

  • Gözde Sezen-Gültekin Sakarya Üniversitesi
  • Gülsen Algın Sakarya Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Covid-19- Pandemi- Uzaktan eğitim- Öğretmen- Eğitimsel sorunlar- Eğitim sistemi

Özet

Bu çalışma öğretmenlerin Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunları ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlenen araştırmanın çalışma grubunu kriter örnekleme yöntemi ile seçilen 14 kadın ve 11’i erkek toplamda 25 gönüllü öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve bu yolla elde edilen veriler betimsel ve içerik olarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, Covid-19 pandemi döneminde öğretim yapan öğretmenlerin; EBA programına bağlanmada ve internet bağlantı hızının yavaş olması konusunda, ailelerle iletişim kurmada, sınıf yönetiminde ve öğrencilerin motivasyonunu sağlamada sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Sınıf yönetiminde yaşadıkları sorunların çözümünde daha çok ailelerle işbirliğini tercih ettikleri görülmektedir. Bu süreçte öğretmenlerin büyük çoğunluğu mesleki açıdan kendilerini yetersiz hissetmediğini ve okul idaresi ile bir sorun yaşamadığını ifade etmiştir. Bu kapsamda okul yöneticilerinin inisiyatif alan bir lider olduğu yönünde görüşüne sahiptirler. Ayrıca uzaktan eğitimin pandemi sonrasında da kullanımı konusunda olumlu tutum sergiledikleri görülmektedir.

Yayınlanmış

30.12.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Sezen-Gültekin, G. ., & Algın, G. (2021). Öğretmenlerin Gözünden Covid-19 Pandemisinin Eğitim Sistemine Yansımaları. EducatIon &Amp; Youth Research - EYOR (ISSN: 2792-0623), 1(2), 62–81. Geliş tarihi gönderen https://eyor.org/index.php/anasayfa/article/view/18